Všeobecné obchodní podmínky  a licenční ujednání

Tato dohoda upravuje podmínky používání elektronických knih zakoupených prostřednictvím webových stránek www.linearni-algebra.webnode.cz nakladatelství Matik se sídlem Franklinova 575, 460 15 Liberec 15, IČ 65096983, e-mail: e-matik@seznam.cz (dále jen nakladatelství). Tyto podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy mezi nakladatelstvím a uživatelem, jejímž předmětem plnění je prodej licence na užívání e-knih z nakladatelství. Objednávkou e-knih dává uživatel svůj souhlas s touto dohodou a podmínkami používání. Pokud z jakéhokoliv důvodu uživatel s obchodními podmínkami a licenční dohodou nesouhlasí, nemůže si e-knihy nakladatelství objednávat.

 

čl. 1  Licenční ujednání o používání e-knih

Nakladatelství poskytuje uživateli časově neomezenou licenci na používání zakoupených e-knih, ovšem výhradně pro jeho vlastní a nekomerční použití a v rozsahu stanoveném autorským zákonem. Uživatel má právo používat zakoupené e-knihy na všech vlastních zařízeních a uchovat si pro svoji osobní potřebu kopii díla.

Uživatel nesmí zakoupené e-knihy ani jejich části jakýmkoliv způsobem šířit, kopírovat, prodávat, distribuovat apod. Je také zakázáno šíření textu či částí textu prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv, MMS zpráv apod. a dále je zakázáno umístění souboru na servery, ze kterých je možno soubor stáhnout, bez ohledu na to, kdo sdílení umožnil.

Uživatel nesmí e-knihy měnit, jakkoliv do nich zasahovat nebo je spojovat s dílem jiným. Také nemá právo převádět je do knižní formy, zhotovit jejich překlad nebo je užívat pro jakékoliv komerční účely.

E-knihy nakladatelství jsou chráněny způsobem, který uživatele nijak neomezuje, ale lze podle něj kdykoli identifikovat subjekt, který e-knihu zakoupil. Uživatel nesmí odstraňovat či měnit ochranné prvky e-knih. Každé narušení technické ochrany je zásahem do autorského práva a může být postiženo podle příslušných právních předpisů.

 

čl. 2  Nákup elektronických knih

Nákupem e-knihy se rozumí koupě licence na užívání této e-knihy. Uživateli bude zasláno potvrzení jeho objednávky spolu s platebními údaji a kupní smlouva je uzavřena okamžikem uhrazení příslušné ceny. Po připsání požadované částky na účet nakladatelství budou objednané e-knihy odeslány nejdéle do 24 hodin e-mailem na e-mailovou adresu uživatele uvedenou v objednávce. E-knihy budou uživateli zaslány jako soubory formátu uvedeného na webových stránkách nakladatelství. Jiné zasílání souborů (na nosičích, poštou apod.) není možné.    

Objednávky vyřizuje nakladatelství průběžně každý pracovní den, o případných výjimkách (dovolená apod.) bude s předstihem informováno na webových stránkách nakladatelství.

Uživatel je povinen zkontrolovat svoji objednávku a všechny údaje v ní uvedené. Nakladatelství neodpovídá za škody vzniklé v důsledku chyb a uvedení nesprávných údajů.

 

čl. 3  Platební podmínky

Platba se provádí bankovním převodem na účet nakladatelství a uživatel je povinen uvést  variabilní symbol, kterým je číslo objednávky. Pokud ho neuvede nebo ho uvede nesprávně, neodpovídá nakladatelství za prodlení způsobené potížemi při dohledání provedené platby. Částku je třeba zaplatit do 14 dnů od zadání objednávky, po této lhůtě bude objednávka automaticky stornována. Nakladatelství má povinnost vystavit uživatelovi za zaplacenou platbu doklad, který mu zašle e-mailem. Ceny e-knih jsou uvedeny v českých korunách a jsou konečné včetně všech daní a poplatků. Nakladatelství není plátcem DPH.

Při platbě ze zahraničí (zvláště ze Slovenska) je nutno zadat platbu jako SEPA platbu (v měně Eur), při jiném zadání platby budou před odesláním e-knih uživateli doúčtovány bankovní poplatky za převod měn.

V případě chybného vyúčtování má uživatel právo na reklamaci platby. Tuto reklamaci musí písemně oznámit nakladatelství do 30 dnů od zaslání vyúčtování platby. Nakladatelství tuto reklamaci neprodleně prošetří a o výsledku bude uživatele informovat prostřednictvím e-mailu.

 

čl. 4  Reklamace e-knihy

Uživatel potvrzením závazné objednávky bere na vědomí, že kupuje nehmotné elektronického zboží. Pokud je uživatelem e-kniha objednána, zaplacena a je mu odeslána, není možné ji vrátit prodejci, neboť nakladatelství nemá technicky možnost si ověřit, zda již nebyla zhotovena její kopie. Uživatel bere na vědomí, že nemá nárok na vrácení zboží jako u zboží v kamenném obchodě, a vzdává se nároku na vrácení e-knih ve chvíli, kdy mu jsou zakoupené e-knihy zaslány e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Toto ustanovení se nevztahuje na poškozené nebo nedodané e-knihy.  

U elektronických knih se za důvod reklamace zvláště nepovažuje oznámení, že uživatel nevěděl, že se jedná o elektronickou knihu.

Uživatel má právo na reklamaci vadné elektronické knihy, a to zvláště v případě, kdy

-       zaplatil za elektronickou knihu a neobdržel ji mailem,

-       po stažení souboru s e-knihou zjistil, že dostal jiný titul, než si objednal,

-       soubor je poškozený a nelze jej zobrazit.

Lhůta pro reklamaci elektronické knihy je dle zákona 30 dní a počíná běžet ode dne odeslání e-knihy uživateli. Jakmile uživatel zjistí vadu, oznámí ji co nejdříve nakladatelství – buď písemně na email e-matik@seznam.cz, nebo telefonicky na číslo +420 603 727 020. Je-li reklamace oprávněná, nakladatelství vadný soubor opraví nebo vrátí uživateli zaplacenou částku, a to v zákonem stanovené lhůtě. Peníze budou vráceny na stejný účet, ze kterého byla e-kniha zaplacena. Reklamací nevznikají uživateli žádné další náklady.

 

čl. 5  Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Pokud uživatel nezaplatí objednané e-knihy na účet nakladatelství nejpozději do 14 dnů od obdržení potvrzené objednávky, bude jeho objednávka automaticky zrušena, s čímž uživatel výslovně souhlasí.

Chce-li uživatel zrušit objednávku, která již byla zaplacena, ale e-knihy ještě nebyly odeslány na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce, je v jeho zájmu co nejdříve kontaktovat nakladatelství. Dostane-li nakladatelství zprávu před odesláním e-knih, objednávku stornuje a celou částku vrátí do 14 dnů na účet, ze kterého byla platba provedena. Pokud již e-knihy byly odeslány, zrušení objednávky není možné.

Uživatel bere na vědomí, že je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku, než bylo započato s plněním ze strany nakladatelství. Potvrzením objednávky uživatel výslovně souhlasí s tím, aby mu byly e-knihy po zaplacení doručeny obratem na e-mailovou adresu ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. V takovém případě již uživatel nemá právo od smlouvy odstoupit, neboť se jedná o smlouvu o dodání digitálního obsahu, který nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem uživatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a nakladatelství před uzavřením smlouvy sdělilo spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. (viz § 1837, odst. l, zák. č. 89/2012 Sb.) V takovém případě dodání digitálního obsahu nepodléhá ustanovení občanského zákoníku o bezdůvodném odstoupení od kupní smlouvy v délce 14 dnů.

Uživatel nemůže odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněz z důvodu, že se domníval, že si objednává „klasickou“ knihu a ne knihu elektronickou.

 

čl. 6  Odpovědnost

Uživatel bere na vědomí, že čtení e-knih je podmíněno existencí konkrétního software a hardware. Nakladatelství vydává své e-knihy v běžných formátech, které jsou vždy uvedeny na webových stránkách nakladatelství, a je na odpovědnosti uživatele, aby si před nákupem každé e-knihy ověřil, že jeho čtecí zařízení objednaný formát podporuje.

Nakladatelství není odpovědné za nemožnost stažení díla způsobené nedostatečným technickým a softwarovým vybavením uživatele k jeho stažení a neodpovídá za nemožnost stažení díla, pokud uživatel nemá přístup k e-mailu. Nakladatelství nenese odpovědnost za nedostupnost internetového připojení a nedostupnost webové stránky nakladatelství v případě nutné údržby.

Uživatel je odpovědný za jakoukoliv činnost, která bude považována za protiprávní zásah do autorského práva, dle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném a účinném znění, včetně narušení technického zabezpečení sloužícího k ochraně díla.

 

čl. 7  Zpracování a ochrana osobních údajů

Pro objednání produktů je nutné, aby se uživatel při prvním nákupu na portálu zaregistroval a uvedl správné a pravdivé údaje. Nakladatelství si vyhrazuje právo použít osobní údaje uživatele pro jejich zapsání do objednaných e-knih (tzv. vodoznak pro možnost identifikace majitele e-knihy).

Uživatel bere na vědomí, že přijetím těchto obchodních podmínek vyjadřuje souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění i ve znění pozdějších předpisů.  V případě narušení zabezpečení osobních údajů je nakladatelství povinno oznámit tuto skutečnost všem uživatelům a případnou škodu vzniklou nedostatečným zabezpečením osobních údajů jim nahradit.

Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení o nových titulech nakladatelství na svoji e-mailovou adresu.

 

čl. 8 Závěrečná ustanovení

Smluvní strany si tímto výslovně sjednávají, že právní vztah mezi nakladatelstvím a uživatelem se řídí právními předpisy České republiky, zejména autorským zákonem a občanským zákoníkem v účinném znění. Neplatností některého ustanovení není ovlivněna platnost ustanovení ostatních.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou nebo doporučeně prostřednictvím České pošty. Uživateli je doručováno na e-mailovou adresu uvedenou při registraci.

Uživatel bere na vědomí, že nakladatelství je oprávněno Všeobecné obchodní podmínky změnit.

 

Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.10.2015.